Bình Dương chủ động triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

 Xác định BVMT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp BVMT theo quy định của Luật BVMT năm 2020, nhằm kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm, từ đó giúp cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh Bình Dương.

    Theo đó, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc quản lý ngành TN&MT; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật về BVMT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực ngành TN&MT; quan tâm đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch trong lĩnh vực môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, từ đó giúp cho công tác quản lý của ngành TN&MT ngày càng chủ động và chặt chẽ hơn.

    Ngoài việc ban hành các kế hoạch, Sở TN&MT cũng đã có văn bản hướng dẫn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện một số quy định của Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT; có văn bản đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã thống kê và lập danh sách các giấy phép môi trường đã được cấp phép và số lượng hồ sơ đăng ký môi trường.

    Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã cụ thể hóa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cho địa phương như: Xây dựng dự thảo Quy định BVMT tỉnh Bình Dương; xây dựng các phương án BVMT trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng và ban hành Kế hoạch BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh; xây dựng Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2023 – 2025; xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

    Để công tác quản lý, BVMT ngày càng gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, thời gian tới, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tham mưu điều chỉnh Kế hoạch BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 – 2025; triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tiếp tục theo dõi và vận hành hệ thống các trạm quan trắc tự động nước thải, nước dưới đất, nước mặt tự động và các trạm thủy văn; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2024 – 2030; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt giai đoạn 2024 – 2030.

    Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch về BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, trong đó, chú trọng xây dựng các phương án BVMT để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; tham mưu ban hành và triển khai Quy định BVMT tỉnh; thực hiện phân vùng môi trường với định hướng các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội phù hợp; thiết lập cơ chế kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động phát triển gây ảnh hưởng đến môi trường từng khu vực.

    Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường và đẩy mạnh kiểm tra sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo các dự án trước khi đi vào hoạt động phải được cấp giấy phép môi trường theo quy định; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó, Sở TN&MT tập trung vào các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp đang hoạt động có lưu lượng nước thải lớn hơn 200 m3/ngày và các doanh nghiệp thuộc ngành nghề gây ô nhiễm môi trường; xử lý kiên quyết và triệt để các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về BVMT. Mặt khác, đầu tư hệ thống quan trắc tự động không khí và ứng dụng các mô hình dự báo, lập bản đồ ô nhiễm đối với những địa phương có tốc độ đô thị hóa cao; duy trì thực hiện các chương trình quan trắc môi trường, tổng hợp số liệu để đánh giá tổng thể chất lượng môi trường ở địa phương; tổ chức hội nghị đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia, Kế hoạch hành động quốc gia của tỉnh Bình Dương về tăng trưởng xanh; tham gia xúc tiến và chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng xanh…

Theo: Nam Việt

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/binh-duong-chu-dong-trien-khai-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-huong-den-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-29351

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *