Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

0
46

Ngày 3/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2023

Dẫn nguồn theo: https://monre.gov.vn/Pages/chinh-phu-ban-hanh-nghi-dinh-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai.aspx?cm=Tin%20t%E1%BB%A9c%20-%20S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng ghi bình luận
Vui lòng điền tên