Đà Nẵng ban hành quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn

Ngày 16/10/2023, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố.

Quyết định có hiệu lưc thi hành từ ngày 30/10/2023 quy định về đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển TP. Đà Nẵng. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố.

Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn TP. Đà Nẵng bao gồm 4 chương, 18 điều. Nội dung chính gồm: Quy định về hành lang bảo vệ bờ biển; Mốc giới và quản lý mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; Quản lý các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển; Phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hành lang bảo vệ bờ biển; Trách nhiệm của UBND các quận, huyện có hành lang bảo vệ bờ biển; Trách nhiệm của UBND các phường có hành lang bảo vệ bờ biển; Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành.

Mục tiêu của Quy định này nhằm bảo vệ hệ sinh thái duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân có liên quan góp phần quản lý tổng hợp vùng bờ phục vụ phát triển bền vững.

Điều khoản chuyển tiếp là trong thời gian chưa có mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển ở thực địa, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sử dụng Bản đồ ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 9/6/2023 về việc Phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển TP. Đà Nẵng để quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo; Tạo thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ tại các khu vực ven biển, nhất là lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, đất đai, xây dựng, du lịch, giao thông, hàng hải…; Đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên môi trường vùng bờ, hạn chế được xung đột, mâu thuẫn, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực ven bờ của kinh tế ven biển.

Theo: Châu Long

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/da-nang-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-ve-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-tren-dia-ban-29338

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *