QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIÊN LIỆU TIÊU THỤ VÀ PHÁT THẢI KHÍ CO2 TỪ TÀU BAY TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

Ngày 28/9, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT về việc quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.

   Theo đó, người khai thác tàu bay có lượng phát khí thải CO2 hàng năm lớn hơn 50.000 tấn lựa chọn 1 trong 5 phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ và theo dõi, ghi lại lượng nhiên liệu tiêu thụ hàng năm của các chuyến bay quốc tế theo phương pháp đã lựa chọn. Người khai thác tàu bay có lượng phát khí CO2 hàng năm nhỏ hơn 50.000 tấn hoặc tàu bay có trọng tải cất cánh tối đa đến 5.700 kg có thể sử dụng phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ hoặc sử dụng công cụ CERT của ICAO.   

Bên cạnh đó, người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 đạt đến 50.000 tấn trong 2 năm liên tiếp thì áp dụng phương pháp giám sát nhiên liệu tiêu thụ từ ngày 01/01 của năm thứ 3. Người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 giảm dưới 50.000 tấn trong 2 năm liên tiếp thì có thể sử dụng công cụ CERT của ICAO từ ngày 1/1 của năm thứ 3.

    Về yêu cầu đối với Báo cáo phát thải, Báo cáo phát thải của người khai thác tàu bay được gửi Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 1/3 hàng năm để tổng hợp cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 trong hàng không dân dụng Việt Nam. Báo cáo phát thải từ các chuyến bay quốc tế của người khai thác tàu bay có lượng phát thải khí CO2 hàng năm lớn hơn 10.000 tấn từ tàu bay có tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 5.700 kg phải được xác minh theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4; gửi Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 31/5 hàng năm. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm rà soát Báo cáo phát thải và Báo cáo xác minh theo hướng dẫn của Phụ ước 16 Tập 4.

    Đối với cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu về nhiên liệu tiêu thụ, phát thải CO2 được xây dựng từ các báo cáo của người khai thác tàu bay gửi Cục Hàng không Việt Nam; được xử lý, lưu trữ, có giao diện truy cập phù hợp để khai thác dữ liệu qua môi trường mạng internet; có khả năng kết xuất dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được lưu dưới dạng số hóa phải đảm bảo tính trung thực, đúng đắn, không bị chỉnh sửa, đảm bảo an toàn, an ninh và lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 10 năm.

Theo Nguyệt Minh/tapchimoitruong.vn

Dẫn theo nguồn: http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Quy-định-quản-lý-nhiên-liệu-tiêu-thụ-và-phát-thải-kh%C3%AD-CO2-từ-tàu-bay-trong-hoạt-động-hàng-không-dân-dụng-51913

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *