Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương

Ngay sau khi Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành, cùng với các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn thi hành Luật, nhằm sớm đưa Luật đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, ngày 17/11/2021, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT 2020, trong đó xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, Thành phố xác định trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện; UBND phường, xã, thị trấn trong việc phối hợp, tổ chức triển khai Luật trên địa bàn Thành phố.

Phường 3, quận Tân Bình tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho học sinh theo Luật BVMT năm 2020

    Năm 2022, để triển khai Luật BVMT năm 2020, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật về BVMT. Cụ thể, trình UBND Thành phố 1 văn bản; gửi các sở ngành, quận, huyện góp ý 4 văn bản; xây dựng dự thảo 3 văn bản…; đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị triển khai Luật BVMT năm 2020 và Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đến các sở, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định mới của Luật BVMT năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn vẫn còn một số vướng mắc, bất cập giữa thực tiễn của TP. Hồ Chí Minh với quy định của pháp luật. Vì vậy, thời gian tới, Sở TN&MT kiến nghị Bộ TN&MT sớm có hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đảm bảo quá trình áp dụng Luật trên địa bàn Thành phố được thông suốt, hiệu quả. Mặt khác, dựa trên các quy định của Luật BVMT năm 2020, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật trước 31/12/2024.

Theo: Châu Loan

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/thanh-pho-ho-chi-minh-thuc-hien-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-phu-hop-voi-dieu-kien-thuc-te-tung-dia-phuong-29352

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *