Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020, Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc của Bộ để thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020 ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Đồng thời, Bộ cũng thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc của Bộ để thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Trong năm 2020, Bộ đã hoàn thiện trình Quốc hội 01 Nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định nhằm tháo gỡ các nút thắt vướng mắc từ thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 15 thông tư theo thẩm quyền.

Các nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực xem chi tiết tại đây.

Về tổ chức thi hành pháp luật

Nhiệm vụ trọng tâm tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật TN&MT đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp; tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật.

Năm 2020, Bộ cũng đã tập trung Xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử của Bộ và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia; Thực hiện cung cấp ít nhất 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện dịch vụ công cấp độ 4; ây dựng, cung cấp giải pháp để người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức khác nhau; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình; Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

Khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình thực thi các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020 đó là, những quy định pháp luật thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thường xuyên sửa đổi, trình tự thực hiện phức tạp, liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Do đó việc rà soát, xây dựng, cập nhật quy trình điện tử vận hành trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bộ gặp khó khăn.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn người dân và doanh nghiệp về Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ cũng chưa đạt hiệu quả cao. Số lượng hồ sơ thực hiện các TTHC theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến còn thấp.

Các giải pháp, kiến nghị được đề xuất gồm: 

Bộ sẽ sớm chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC của lĩnh vực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa thời hạn từng bước xử lý hồ sơ giải quyết TTHC theo hướng điện tử hóa, quy định của pháp luật đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và đơn giản dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có; 

Tiếp tục công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tiếp tục chủ động thực hiện các nội dung sau: (i) xây dựng, cập nhật quy trình điện tử cho các TTHC để vận hành trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bộ; (ii) tích hợp, cung cấp các DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng kế hoạch của Chính phủ; (iii) xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ TTHC của Bộ phục vụ kết nối, chia sẻ và cung cấp bản sao điện tử. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi về Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được biết để thực hiện. 

Rà soát, xây dựng lộ trình số hoá kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực từ nay đến 31/12/2025, triển khai các nhiệm vụ: Số hóa các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của Bộ từ văn bản giấy sang văn bản điện tử và ký số trên bản điện tử; Cung cấp dịch vụ chia sẻ và xác thực thông tin về kết quả giải quyết TTHC của Bộ đối với: Cung cấp bản sao điện tử từ sổ gốc và Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Dẫn theo nguồn: http://cspl-tnmt.monre.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/trien-khai-dong-bo-cac-nhiem-vu-giai-phap-de-giam-chi-phi-tu.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *