Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. 

Thông tư này quy định danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biến.

Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam.

Thông tư gồm 4 chương, 14 điều,cụ thể như sau: Chương I: Quy định chung; Chương II: Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong ứng phó sự có tràn dầu trong vùng biển Việt Nam; Chương III: Quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam; Chương IV: Điều khoản thi hành.

Theo đó, danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam gồm: Corexit® EC9500A, Corexit® EC9527A, Radiagreen OSD, Seacare OSD, Seagreen 805, Slickgone EW, Super Dispersant 25. Danh mục chất phân tán được Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật theo yêu cầu thực tiễn và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam gồm các bước cụ thể như sau: (i) Quy định về sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam; (ii) Xác định lượng chất phân tán cần sử dụng; (iii) Phun hoặc rải chất phân tán để ứng phó sự cố tràn dầu; (iv) Giám sát hiệu quả phân tán đầu trong quá trình phun hoặc rải chất phân tán; (v) Theo dõi chất lượng môi trường sau khi sử dụng chất phân tán; (vi) Báo cáo sau khi sử dụng chất phân tán.

Các đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng biển Việt Nam phải đáp ứng tất cả các quy định dưới đây:

1. Tuân thủ các quy định tại Điều 5 Luật hóa chất và Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 24 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chất phân tán chỉ được sử dụng trong vòng 72 giờ kể từ khi dầu tràn; không sử dụng chất phân tán khi phần lớn dầu tràn đã bị phong hóa hoặc phân tán tự nhiên.

3. Việc sử dụng chất phân tán chỉ áp dụng khi dầu tràn có độ nhớt nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 cSt trừ các loại dầu nhẹ, dễ bay hơi là xăng, dầu hỏa, dầu diesel. Trường hợp dầu tràn nằm trong giới hạn trên 5.000 cSt tới dưới 10.000 cSt chỉ sử dụng chất phân tán để xử lý trên diện rộng khi hiệu quả phân tán dầu đạt lớn hơn hoặc bằng 35%.

4. Chỉ sử dụng chất phân tán trong điều kiện thời tiết biến có độ cao sóng nhỏ hơn 3m và độ dày lớp dầu trên mặt biển lớn hơn 0,06mm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Chi tiết nội dung Thông tư tải tại đây.

Dẫn theo nguồn: http://cspl-tnmt.monre.gov.vn/he-thong-vbqppl-tn-mt/bien-va-hai-dao/ban-hanh-danh-muc-chat-phan-tan-duoc-phep-su-dung-trong-vung.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *