Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Hiện nay, Bộ TN&MT đã xây dựng Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), lấy ý kiến các địa phương và dự kiến ban hành năm 2023 trước thời điểm các địa phương bắt buộc phải thực hiện phân loại CTRSH (31/12/2024).

Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Canada, Mỹ và một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Ninh…

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH được kết cấu gồm 4 phần chính: Mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng; Căn cứ để phân loại; Hướng dẫn chi tiết phân loại và tổ chức thực hiện. Về chi tiết phân loại CTRSH, dự thảo hướng dẫn đưa ra 3 nhóm chính gồm: Chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; CTRSH khác. Tại mỗi nhóm chất thải có liệt kê các loại chất thải thường thấy phát sinh tại hộ gia đình, hình ảnh minh họa và kỹ thuật khi phân loại.

Ảnh minh họa

Đến nay, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT đã nhận được 50 văn bản phản hồi của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đa số các tỉnh đều có ý kiến đồng thuận và mong muốn sớm ban hành Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH, trong đó 15/48 tỉnh thống nhất hoàn toàn với dự thảo.

Trên cơ sở góp ý của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo đảm bảo đúng quy định và tính khả thi khi thực hiện. Hiện nay, dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH gồm 2 phần chính. Phần 1 “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH” đưa ra nhân diện và phân loại thành 3 nhóm chính theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường gồm: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và CTRSH khác. Phần II “Tổ chức thực hiện phân loại CTRSH” đưa ra các nội dung hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thược trung ương khi xem xét, ban hành quy định chi tiết về việc phân loại CTRSH phải phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật hiện có; có hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai phân loại CTRSH tại địa phương.

Hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH là tài liệu tham khảo để UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể việc phân loại CTRSH tại địa phương. Các địa phương sẽ căn cứ vào thành phần CTRSH, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; nội dung quản lý chất thải trong các quy hoạch cấp tỉnh và trung ương; hạ tầng kỹ thuật, công nghệ hiện có; nguồn lực tài chính của địa phương và tính toán đến nhu cầu thị trường tái chế; cân đối lợi ích chi phí giữa việc tái sử dụng, tái chế chất thải với chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý để quyết định việc phân loại CTRSH.

Vũ Hồng/Tapchimoitruong

Dẫn theo nguồn: http://www.tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/hoan-thien-huong-dan-ky-thuat-phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-29246

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *