Nghệ An: Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản ở Quỳ Hợp

Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

    Đoàn liên ngành gồm các thành viên Sở TN&MT, Công thương, Xây dựng, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Cục Thuế và UBND huyện Quỳ Hợp. Đoàn do ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT làm Trưởng đoàn. Đoàn liên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, báo cáo Giám đốc Sở TN&MT phê duyệt; thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan xử lý các vi phạm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

    Về nội dung kiểm tra, Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan của các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra. Niên độ kiểm tra từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm kiểm tra.

    Kết thúc kiểm tra, Đoàn liên ngành kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và kiến nghị UBND tỉnh giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền. Thời hạn kiểm tra trong 90 ngày, kể từ ngày công bố.

    Trước đó UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 8250/UBND-NN ngày 29/9/2023 gửi các Sở, ngành: TN&MT, Xây dựng, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế và UBND các huyện, thị xã. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT tỉnh này chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Quỳ Hợp tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Theo: Đỗ Hương

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/dien-dan–trao-doi-21/nghe-an-thanh-lap-doan-lien-nganh-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-trong-hoat-dong-khoang-san-o-quy-hop-29443

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *