Những chuyển biến tích cực sau hơn 1 năm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngay sau khi Luật BVMT năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022, tỉnh Tuyên Quang đã xác định tuyên truyền là nhiệm vụ là then chốt, trọng tâm hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ động phân loại rác thải tại nguồn; hướng dẫn tự xử lý rác thải tại chỗ, nâng cao nhận thức của người dân về chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các sự kiện quan trọng hàng năm về môi trường như: Ngày nước thế giới, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới; Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn…

Chỉ tính riêng đầu năm 2023 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Văn phú, huyện Sơn Dương với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Đồng thời, phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Tại buổi Lễ, Sở TN&MT đã trao 20 thùng rác di động, 60 cây cau trồng trên tuyến đường hoa, trao tặng làn đi chợ cho người dân; đồng thời, hướng dẫn người dân thu gom, phân loại rác thải nhựa, phát 2.000 túi thân thiện với môi trường và 2.000 tờ rơi tuyên truyền về BVMT. Đặc biệt, ngày 8/9/2023, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-STNMT về tổ chức Cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính về BVMT – Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Mô hình “Đường hoa nông thôn” tại xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình

    Do đặc thù là tỉnh miền núi, với 22 dân tộc thiểu số chung sống, để công tác tuyên truyền Luật BVMT đi vào cuộc sống, nhất là các dân tộc vùng xâu, vùng xa, Sở TN&MT đã lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc và sát với đối tượng tuyên truyền. Cùng với đó, chủ động, sáng tạo, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật về BVMT. Nội dung tuyên truyền sát với thực tế, hình thức phổ biến gần gũi với người dân đồng bào dân tộc thiểu số và được triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; thông tin được cập nhật, lồng ghép với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về BVMT và các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội của điạ phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Kịp thời biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong các hoạt động, phong trào quần chúng tham gia BVMT; đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

    Mặt khác, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 4/5/2022 về phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”; Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 về Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra, Sở đã ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025. Nhờ đó, chất lượng môi trường của tỉnh được cải thiện về nhiều mặt như: Diện tích cây xanh, vệ sinh môi trường đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu vực đô thị, các vùng nông thôn, cơ sở y tế, rừng và đa dạng sinh học được thay đổi rõ rệt.

Theo: Châu Long

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/nhung-chuyen-bien-tich-cuc-sau-hon-1-nam-thi-hanh-luat-bao-ve-moi-truong-nam-2020-29233

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *