Sơn La: Ban hành Quyết định quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Thực hiện các quy định trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) theo Luật BVMT năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND, quy định chi tiết về quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng quy định là hộ gia đình, cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả người nước ngoài); các đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 58, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, gồm: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (kể cả tổ chức nước ngoài) trên địa bàn tỉnh có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý CTRSH như hộ gia đình, cá nhân. Các cơ sở tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

    Quyết định quy định rõ 6 nguyên tắc xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh, bao gồm: (i) Theo các nguyên tắc của pháp luật về BVMT; (ii) Quản lý CTRSH là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động làm phát sinh CTRSH; (iii) CTRSH phải được quản lý theo hướng giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của CTRSH; (iv) Hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải có trách nhiệm và nghĩa vụ phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý và chi trả giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan; (v) Cơ sở vận chuyển CTRSH có trách nhiệm chuyển giao cho cơ sở xử lý chất thải có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp hoặc chuyển giao cho cơ sở vận chuyển khác đảm bảo quy định để vận chuyển; (vi) Ưu tiên đầu tư công nghệ xử lý CTRSH hiện đại, thân thiện với môi trường, có thu hồi năng lượng và thành phần có ích trong CTRSH; không đầu tư mới công nghệ xử lý CTRSH chỉ bằng hình thức chôn lấp trực tiếp.

Quyết định cũng quy định cụ thể về cách phân loại, cách lưu giữ, điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn, thu gom, vận chuyển, cách xử lý CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải. Cụ thể, CTRSH phải được quản lý theo hướng giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của CTRSH; hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải có trách nhiệm và nghĩa vụ phân loại tại nguồn phù hợp với mục đích quản lý, xử lý và chi trả giá dịch vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Cơ sở vận chuyển CTRSH có trách nhiệm chuyển giao cho cơ sở xử lý chất thải có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp hoặc chuyển giao cho cơ sở vận chuyển khác đảm bảo quy định để vận chuyển;

Ưu tiên đầu tư công nghệ xử lý CTRSH hiện đại, thân thiện với môi trường, có thu hồi năng lượng và thành phần có ích trong CTRSH; không đầu tư mới công nghệ xử lý CTRSH chỉ bằng hình thức chôn lấp trực tiếp. Quyết định cũng quy định chi tiết về việc phân loại, lưu giữ, tập kết, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH của các hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải. Trách nhiệm, quyền hạn của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH. Việc phân loại CTRSH của các hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải phải được thực hiện từ ngày 31/12/2024.

Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2023.

Theo: Nam Việt

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/son-la-ban-hanh-quyet-dinh-quy-dinh-chi-tiet-ve-quan-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-29533

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *