Sơn La phê duyệt 160 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND, phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phê duyệt danh mục 160 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, tổng diện tích hơn 76.991ha. Cụ thể: 41 vùng hạn chế 1, tổng diện tích hơn 59.500ha, gồm 13 vùng hạn chế với đất nghĩa trang tập trung, 18 vùng hạn chế với bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung, 2 vùng hạn chế với khu vực sụt, lún đất, 8 vùng hạn chế với khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm nước dưới đất.

Ảnh minh họa

87 vùng hạn chế 3, diện tích hơn 12.700ha, gồm các khu vực dân cư đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước cả về thời gian, lưu lượng, chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng nước.32 vùng hạn chế hỗn hợp, diện tích hơn 4.700ha, gồm các khu vực chồng lấn giữa vùng hạn chế 1 và vùng 3.

UBND tỉnh cũng đề ra các biện pháp hạn chế khai thác với từng khu vực cụ thể. Đặc biệt, với vùng hạn chế 1, phải dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có và thực hiện xử lý, trám lấp giếng theo quy định. Với khu vực liền kề, không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới.

Với các công trình hiện có, trường hợp công trình không có giấy phép, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, phải dừng hoạt động khai thác, thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng, trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai. Trường hợp công trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép, thì được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp công trình có giấy phép, được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép, chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại với công trình cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT căn cứ Danh mục các vùng hạn chế được phê duyệt, lập Đề án điều tra, thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu, lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ.

Thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hạn chế khai thác nước dưới đất. Định kỳ 5 năm, hoặc khi cần thiết, chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có liên quan và UBND cấp huyện rà soát, trình UBND tỉnh điều chỉnh, phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất cho phù hợp tình hình thực tế.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất tại các tổ, tiểu khu, bản, khu phố nằm trong các khu vực thuộc Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, quản lý. Giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác theo Phương án được phê duyệt.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc các trường hợp phải có giấy phép thăm dò, khai thác phải thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất trong các khu vực thuộc Danh mục vùng hạn chế. Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, với quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm và có chiều sâu lớn hơn 20m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.

 

Theo Nguyễn Nga/monre.gov.vn

Dẫn theo nguồn: http://www.monre.gov.vn/Pages/son-la-phe-duyet-160-vung-han-che-khai-thac-nuoc-duoi-dat.aspx?cm=Tài%20nguyên%20nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *