Tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

 Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 8/9/2023 về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của Bộ TN&MT.

    Mục tiêu của kế hoạch số 227/KH-UBND nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trong phòng ngừa, giám sát, kiểm soát cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động sản xuất, đời sống và sức khỏe người dân. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, giải quyết các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường, góp phần minh bạch hóa các hoạt động BVMT, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

    Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao Sở TN&MT, các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ TN&MT tổ chức khảo sát hoặc kiểm tra thực tế công tác BVMT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thuộc thẩm quyền quản lý môi trường của Bộ TN&MT (trừ các cơ sở tuân thủ tốt về môi trường, không có phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường và các cơ sở Bộ TN&MT thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường) trên địa bàn Thành phố.

    Sở TN&MT, Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ TN&MT tổ chức khảo sát hoặc kiểm tra thực tế công tác BVMT tại các khu, cụm công nghiệp đã hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các làng nghề thuộc danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường tại Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể BVMT làng nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố.

    Sở TN&MT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia tổ giám sát do Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ TN&MT thành lập (khi có yêu cầu); tổ chức thực hiện giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xảy ra các sự cố môi trường, các cơ sở bị người dân và báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ TN&MT thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát họa động xả thải gây ô nhiễm môi trường.

    Bên cạnh đó, Sở TN&MT rà soát, đưa vào chương trình, kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở đã nhiều lần bị phản ánh về gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để; cơ sở có nguồn thải lớn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, bụi, khí thải tự động, liên tục hoặc chưa đầu tư đúng, đầy đủ công trình xử lý chất thải theo quy định; các cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 200 m3/ngày (24 giờ) trở lên; cơ sở xử lý rác thải, chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường; các khu, cụm công nghiệp, làng nghề… Đối với các cơ sở đã nhiều lần bị phản ánh về gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa được giải quyết triệt để: Căn cứ và quy mô, loại hình hoạt động của cơ sở đưa và Kế hoạch thanh tra thường xuyên (3 năm liên tiếp) theo quy định. Ngoài ra, Sở TN&MT có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát về BVMT hàng năm, gửi Bộ TN&MT để theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.

Nam Việt

Dẫn theo nguồn: https://tapchimoitruong.vn/phap-luat–chinh-sach-16/tang-cuong-phong-ngua-giam-sat-kiem-soat-cac-co-so-co-nguy-co-gay-o-nhiem-moi-truong-29211

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *